בשיתוף עם אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה פועל ארגון מעוז ליישום החלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’ – תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל. במסגרת זו הוא מפעיל מיזמים משותפים, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, בתחומי הליבה: מיזם ענבר (עם משרד הבריאות) מיזם אדוות (עם משרד החינוך) מיזם מקום (עם משרד הפנים) ומיזם תעסוקה (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה).

המיזמים נועדו לקדם שינויים מערכתיים על ידי יצירת שפה משותפת סביב אתגרי הליבה במערכות השונות, הגדלת האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, פיתוח בעלי התפקידים הקיימים ויצירת רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף. העמיתים בתכניות ייצגו מגוון אוכלוסיות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי ותקשורת.
במהלך השנה, ישנן אינטראקציות בין העמיתים של התכניות השונות שמטרתן לקדם יחדיו פעולות ממלכתיות לטובת החוסן הכלכלי – חברתי של ישראל.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

פיתוח מנהיגות

מתן כלים אישיים וניהוליים להובלת שינוי נוכח האתגרים בחברה בישראל.

עבודה רשתית

וקידום שיתופי פעולה – חיזוק ההון החברתי של העמיתים באמצעות הרחבה וגיוון הרשתות שלהם.

הגברת האמון

הגברת האמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.