כחברי רשת מעוז, אנו פועלים לקידום תהליכי שינוי ועשייה ממלכתיים, במסגרת פעילותנו ברשת ומחוצה לה, זאת תוך התנהלות אתית ומחויבות ליושרה ציבורית.

העקרונות להלן מבטאים את אמונתנו. הדבקות בהם היא המאפשרת לנו לפעול ולתרום למען החברה והמדינה בישראל ולהבטיח את אמון הציבור בנו:

הרשת מאפשרת ומעודדת את חבר הרשת לזכות בדיון הוגן וענייני בנושא מקצועי אותו הוא מבקש לקדם, תוך שמירה על כללי מנהל תקין בארגונו בתהליך קבלת החלטות עצמו

אין לבקש או להעניק לחבר רשת יתרון לא הוגן על פני אחרים.
*יתרון לא הוגן כגון: קבלת מידע סודי, סיוע להתמנות לתפקיד בהעדר קריטריונים מתאימים או פנייה לחבר רשת המשתייך לגורם סטטוטורי בבקשות להקצאות ספציפיות.

יש להימנע מפנייה לחבר רשת בבקשה להשגת רווח אישי מובהק באמצעות הרשת. הציפייה היא שהקידום וההצלחה האישית לא יהפכו למטרה העיקרית של העשייה.

כלל אצבע להתנהלות ברשת הוא שניתן להצדיקה בפומבי

מותר ואף רצוי להמליץ על חבר רשת לתפקיד, זאת במידה והממליץ מאמין בכך שחבר הרשת הוא המתאים ביותר לתפקיד, ואם בהליך המינוי יש מקום להמלצות.

במקרה של התחבטות וספק מהו המעשה הנכון, חבר הרשת מצופה לחשוב איזה מידע חסר לו לקבלת החלטה ראויה ולהשיגו, לשקול את המידע ולקבל החלטה. במידה ונותר ספק גם לאחר השגת המידע החיוני, אנו מעודדים היוועצות בחברות ובחברים ברשת ובצוות ‘מעוז’.

אנו מחויבים תמיד להמשיך ולפתח עקרונות אלו וקוראים לחברי הרשת לקחת חלק פעיל בכך.